Segon de Batxillerat

Fonètica i Fonologia

 Quadre dels sons consonàntics

 Correspondències so, fonema, grafia

Dialectogia

La divisió dialectal (mapa)

La divisió territorial (mapa)

 La divisió dialectal

Morfosintaxi

 L’oració: classes

 Quadre de les funcions sintàctiques dels pronoms

 Formes pronoms personals febles

 Remarques sobre les preposicions

 Ús del ver ésser i estar

 Formes i funcions del pronom relatius en les oracions subordinades adjectives

 Formes i funcions de les subordinades adjectives

 Funcions de les subordinades substantives

 Les subordinades adverbials

Gramàtica textual

 Els connectors textuals

 Els signes de puntuació

Lexicologia i semàntica

Lectures obligatòries

 Dossier Visions & Cants de Joan Maragall